روانشناس عمومی تشریح کرد:

رفتارهای والدین در قبال کودک در دوران پساکرونا

روانشناس عمومی گفت: پس از کرونا، قانع کردن کودکان برای حضور در مدرسه سخت و شاید همراه با گریه و نق زدن باشد اما والدین با تشویق به موقع و عدم باج دادن به کودک شرایط را بهبود ببخشند.

آخرین اخبار

تبلیغات