رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان مطرح کرد:

ضرورت فعالیت‌های تبلیغی در فضای پسادیجیتال

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: در فضایی که دنیا به سمت عصر ترنس مدرن می‌رود وظیفه مبلغان است که با تغییرات دیجیتالی عصر کنونی همراه شده و در فضای پسادیجیتال به تبلیغ بپردازند.

آخرین اخبار

تبلیغات