مشاور وزیر کشور در امور زنان در اصفهان:

الگوهای زنانه در زمینه اقتصاد و اشتغال زنان تعریف شود

مشاور وزیر کشور در امور زنان گفت: ما نتوانستیم قاعده بازی زنانه را تعریف کنیم، در همین راستا باید الگوهای زنانه در زمینه اقتصاد و اشتغال زنان تعریف شود و اگر ما بتوانیم الگوی مناسب زنانه تعریف کنیم به تمام زنان دنیا کمک کرده‌ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات