دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

تخصیص پساب فاضلاب شهرستان اصفهان حق کشاورزان است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: تخصیص پساب فاضلاب شهرستان اصفهان حق کشاورزان است که حتی این حق هم از ما گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات