داعش با اعضای بدن قربانیانش چه می کند؟

گروه تروریستی داعش در قاچاق و فروش اعضای بدن قربانیان خود از همکاری یک تیم پزشکی متخصص صهیونیست استفاده می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات