مدیر کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور اصفهان

ماشین شیمیایی دانشگاه پیام نور اصفهان رتبه اول کشوری/معرفی پروژه‌های پژوهشی هدف اصلی حضور در نمایشگاه

ماشین شیمیایی دانشگاه پیام نور اصفهان رتبه 1 کشوری را در میان ماشی آلات شیمیایی و رتبه 3 را در جهان دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات