پیامد مثبت سفر هیئت دولت به اصفهان

پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی اصفهان نیازمند نگاه ویژه دولت‌مردان است

استان اصفهان در حال حاضر پروژه‌های ورزشی نیمه تمامی دارد که برخی از آنها در مرحله تخریب قرار گرفته‌اند و سفر رئیس جمهور و دولت‌مردان می‌تواند زمینه به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها را فراهم کند.

آخرین اخبار

تبلیغات