دولت و ملت در سال همدلی و همزبانی؛

سال همدلی و همزبانی چگونه گذشت؟

سال 1394 از جنبه های مختلفی سال سرنوشت سازی بود، در این سال مذاکرات هسته ای به پایان رسید و دو انتخابات مهم در عرصه سیاسی نیز برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات