فولادگر در حضور مردم شهر اژیه:

کوتاهی ها در زمینه آب شرایط سختی برای کشاورزان شرق اصفهان سبب ساخت

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: با توجه به ارتزاق اصلی مردم اژیه به شغل کشاورزی کوتاهی های صورت گرفته در مسئله آب باعث به وجود آمدن شرایط خاصی برای مردم شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات