هند کبوتر شبه جاسوس را در مرز پاکستان شکار کرد

مقامات هندی به دلیل هراس از نفوذ پاکستان در مرز با این کشور، کبوتری را در منطقه «پتهانکود» در ایالت شمالی پنجاب در هند شکار کردند.

قطعی لحظه ای برق منطقه ی براآن جنوبی

سلیمانی رییس برق منطقه ای گفت: پرنده خیزبودن منطقه عامل قطعی لحظه ای برق است.

آخرین اخبار

تبلیغات