خاطرات رجال پهلوی/6

نیم‌نگاهی به پرونده اخلاقی فرح دیبا

یکی از عوامل بروز نارضایتی شدید از رژیم شاه، فساد بی‌حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، جنسی، مالی و دین‌ستیزی، تمام تار و پود دربار را در‌نوردیده بود. فساد، با ظهور رژیم پهلوی همزاد بود ولی در پایان عمر رژیم، به‌صورت یک فرهنگ حاکم درآمده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات