رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

تنها نیمی از کمک معیشت کشاورزان شرق اصفهان پرداخت شده است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: از 70 میلیارد کمک معیشت وارد شده در فروردین ماه سال جاری تاکنون نیمی از آن کشاورزان شرق اصفهان پرداخت شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات