عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

میزان مالیات پرداختی استان اصفهان در بودجه ۹۴ کاهش یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ‌گفت: از نظر دریافتی، اصفهان در ردیف ۱۲ تا ۱۵ کشور قرار دارد و میزان مالیات پرداختی استان اصفهان در بودجه سال آینده باید کاهش یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات