سلفی برای دختران خطرناک است!

اخبار و گزارش های زیادی در مورد خطرات پدیده نسبتا نوظهور «سلفی» منتشر شده اما تا کنون کمتر کسی به تاثیرات روحی روانی در ساعات و روزهای پس از انتشار این عکس ها بر روی کاربران پرداخته است.

آخرین اخبار

تبلیغات