صاحب نظران معتقدند

جولان قاچاقچیان در اقتصاد ناامن/بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است

اقتصاد ناامن و وابسته به نفت بسترساز ظهورِ آسیب هایی چون قاچاق کالا و دستفروشی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات