استاد مدیریت منابع آب دانشگاه سلطنتی لندن؛

اصفهان بدون زاینده رود مانند لندن بدون تیمز است

استاد مدیریت منابع آب دانشگاه سلطنتی لندن گفت: همانطور که لندن بدون رودخانه ‘تیمز’ معنا ندارد، اصفهان هم بدون زاینده رود بی معناست.

آخرین اخبار

تبلیغات