برای خانواده تان بهترین باشید؛

آموزه های رسول مهربانی برای زندگی

بهترین شما کسى است که براى خانواده اش بهتر باشد، و من از همه شما براى خانواده ام بهترم، این حدیث طلایی رسول اکرم(ص) را باید قاب گرفت و در محل دید نصب کرد. هر که و با هر مقامی در صورتی بهترین خواهد بود که برای خانواده بهترین باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات