در جلسه نانوایان جرقویه سفلی مطرح شد:

پخت گسترده نان خانگی، عامل کاهش درآمد نانوایان

پخت و عرضه نان خانگی به صورت گسترده و پایین آمدن فروش و درآمد نانوایی ها توسط بخشداری جرقویه سفلی مورد بررسی قرار می گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات