مدیرعامل صندوق مهر رضا(ع) کشور در گفتگو با اصفهان شرق:

طرح تولیدی را در شرق اصفهان با توجه به ظرفیت هایش پیاده سازی می کنیم

مدیرعامل صندوق مهر رضا(ع) کشور گفت: در بازدید از شرق اصفهان ظرفیت های این منطقه را شناسایی می کنیم تا بتوانیم با توجه به این پتانسیل کسب و کارهایی متناسب با جایگزین بخش تولید داشته باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات