شهر در هیاهوی جشنی برای مهر ورزیدن؛

حماسه مهر در تقسیم عاطفه ها

کودکان شهرمن ابر انسان هایی هستند که سیاهی فقر را به سپیدی صبح پیوند می زنند شهر در هیاهوی جشنی برای عاطفه هاست، گام هایت را محکم تر بردار و راهی شو بشتاب برای نیکوکاری و سپاس بر دست هایی که برای یاری و همدلی محرومان بلند می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات