ناامیدی اقتصاد از برجام؛

رکود با پنهان کاری رفع نمی شود

ساخت و سازها در مناطق شهری ۱۷٫۵درصد کاهش، نقدینگی ۲۲ درصد و پایه پولی ۱۳ درصد رشد داشته و مطالبات بانک مرکزی ۲۳۹ درصد افزایش یافته و همچنین بودجه عمرانی ۹۹ درصد کاهش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات