رئیس اداره نظارت و پایش زیست محیطی اصفهان خبر داد

پایش زیست محیطی در ۹۰۰ واحد صنعتی اصفهان

رئیس اداره نظارت و پایش زیست محیطی اصفهان گفت: در ۲۰ روزه نخست دی امسال حدود ۹۰۰ واحد صنعتی برای کاهش آلودگی هوای اصفهان، مورد پایش زیست محیطی قرار گرفته‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات