به همت محقق و دانشجوی دانشگاه صنعتی؛

مناطق و عوامل اصلی تولید گرد و غبار در اصفهان شناسایی شد

بیابان های شرق اصفهان و خاک های فرسایش پذیر این منطقه، بعنوان منبع اصلی تولید گرد و غبار شناسایی و سه عامل ترافیک، صنعت و مصرف سوخت های فسیلی، اصلی ترین عوامل ورود عناصر سنگین به گرد و غبار منطقه هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات