کاهش ۵۵ درصدی آب ورودی به سدها

مدیر گروه ایمنی پایداری سدها گفت: کاهش در میزان بارندگی به معنای تشنه تر بودن زمین و جذب بیشتر آب به خود است که همین امر سبب شده با کاهش ۴ درصدی میزان بارندگی آب ورودی به سدها ۵۵ درصد کاهش پیدا کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات