به دنبال نامه ای از ولی:

واکاوی شاخصه های کلیدی در نامۀ رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

در نامۀ مهم مقام معظم رهبری نگاه فطرت محور برای تعامل موثر و هدفمند با جوامع بشری دیده می شود،زیرا پذیرش آموزه های الهی و سیرۀ نبوی با فطر مطابقت کامل دارد و این پذیرش خود یک امر فطری است که میان انسان های متفاوت مشترک است.

آخرین اخبار

تبلیغات