واکاوی ابعاد و مختصات " برجام 2 "

فرار به جلو یا شرطی کردن مردم نسبت به برجام

به نظر می رسد جریان نفوذ با تصمیم سازی، در صدد ترسیم و جا انداختن هندسه ای انحرافی و التقاطی، در مقابل هندسه انقلاب اسلامی است.

آخرین اخبار

تبلیغات