مدیریت کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

مرحله ی دوم کمک معیشت به حساب کشاورزان شرق اصفهان واریز شد

گفت: مرحله ی دوم کمک معیشت بر اساس سطح اراضی کشاورزی با سقف 1500000 تومان به حساب کشاروزان شرق اصفهان واریز شد.

آخرین اخبار

تبلیغات