زمان واریز اولین یارانه نقدی 94

یادآور می شود یارانه مربوط به فروردین ماه از زمان واریز قابل برداشت است.

فرماندار اصفهان خبر داد:

واریز کمک معیشتی کشاورزان شرق اصفهان در آینده نزدیک

فرماندار اصفهان در بازدید از بخش بن رود از واریز کمک معیشتی کشاورزان در آینده نزدیک خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات