در طول یک هفته انجام شد

پلمپ 165 واحد صنفی متخلف در اصفهان

تعداد 165 واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت مقررات مربوطه توسط مأموران پلیس امنیت عمومی استان شناسایی و پلمپ شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات