وزیر آموزش و پرورش:

واحدهای آموزشی، متناسب با رشد جمعیت توسعه نیافت

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کمبود مدارس دولتی به ویژه در مراکز شهرها گفت: متأسفانه واحدهای آموزشی، همگام با توسعه ساخت مسکن های چند طبقه و متناسب با رشد جمعیتی توسعه نیافت.

مدیرکل نو‌سازی مدارس استان اصفهان عنوان کرد

ضرورت انجام تعهدات دولت برای تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی اصفهان

مدیرکل نو‌سازی مدارس استان اصفهان گفت: تکمیل پروژه‌های نا‌تمام که این اداره در راستای ساخت مدارس و واحد‌های آموزشی ساخته است به انجام تعهدات دولت در این حوزه نیاز دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات