قدم های بانوان شهرستان اصفهان بر ماسه های ورزنه

همایش کویر پیمایی 250 نفر از بانوان شهرستان اصفهان در تپه های ماسه ای شهر ورزنه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات