شهر سجزی در انتظار رسیدگی مسئولین:

سجزی در مرز خفگی به سر می برد

شهردار سجزی از عدم کنترل نظارت محیط زیست بر صنایع آلاینده ی موجود در شهرک سجزی خبر داد.

نه آب، نه هوا

غباری که گلوی سجزی را می فشارد

شهرک صنعتی سجزی در فاصله 5 کیلو متری شهر سجزی قرار گرفته است و آلودگی نشات گرفته از این شهرک نفس کشیدن را برای مردم آن شهر سخت کرده به گونه ای که پای اصفهان شرق را به این ماجرا کشاند.

آخرین اخبار