چگونه پای همسفری و همخانگی به سایت‌های تبلیغاتی باز شد؟

یکی از سایت‌های اینترنتی که در زمینه فروش و تبلیغات فعالیت می‌کند، بخشی تحت‌عنوان «آگهی‌های اجتماعی» راه‌اندازی کرده که در آن نیازهایی همچون «همسفری»، «همخانگی»، «یارگیری‌های ورزشی»، «فعالیت‌های داوطلبانه» و… مطرح می‌شود.

آخرین اخبار