نماینده ی مردم اصفهان در مجلس گفت:

رشد و برداشت به جای رکورد از اهداف رسانه است

نماینده ی مردم اصفهان در مجلس گفت: رسانه از جو سازی ها پرهیز و با ذکر برداشت خود در سوال جریان سازی نکند.

آخرین اخبار