مشاور عالی وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرد:

فرصت رفع بحران آب فقط تا پایان برنامه ششم

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما فقط تا پایان برنامه ششم برای رفع بحران آب فرصت داریم، گفت: اگر در طول این برنامه نتوانیم به رفع بحران آب برسیم بعد از آن چیزی باقی نمی ماند که به آن توجه کنیم.

آخرین اخبار