فرماندار در همایش شوراهای بخش های پنج گانه شرق اصفهان:

قانون رضایت افراد زیاده خواه را برآورده نخواهد کرد/ در توزیع آب به حق خود قانع باشیم

فرماندار شهرستان اصفهان در همایش شوراهای بخش های پنج گانه شرق اصفهان گفت: قانون رضایت افراد زیاده خواه با خواسته های غیر قانونی را برآورده نخواهد کرد

آخرین اخبار