گزارش تصویری

همایش زکات بخش جلگه به روایت عکس

با حضور گسترده کشاورزان بخش جلگه، همایش زکات در امامزاده طالجرد شهر اژیه برگزارشد.

در همايش زكات در بخش جلگه مطرح شد:

دست فقیران را با پرداخت زکات بگیرید/ کشت خوبی در بخش جلگه به ثمر نشست

با حضور گسترده کشاورزان بخش جلگه، همایش زکات در امامزاده طالجرد شهر اژیه برگزارشد.

آخرین اخبار