در همايش زكات در بخش جلگه مطرح شد:

دست فقیران را با پرداخت زکات بگیرید/ کشت خوبی در بخش جلگه به ثمر نشست

با حضور گسترده کشاورزان بخش جلگه، همایش زکات در امامزاده طالجرد شهر اژیه برگزارشد.

آخرین اخبار