دکتر اخوان در همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه:

زیبایی حجاب به رفتار و کردار ما در جامعه است

نماینده مردم اصفهان در همایش زنان محجبه گفت: رفتارهای درست ما باعث قبولی حجاب در جامعه می شود.

همزمان با روز عفاف و حجاب برگزار می شود

همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه در اصفهان

دومین نشست از چهارمین دوره کنگره ملی و بین المللی فاطمه شناسی با عنوان “همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه” برگزار می شود

آخرین اخبار