حضور صاحب نظران 48 دانشگاه کشور درهمایش زمین‌شناسی اقتصادی ایران در اصفهان

دبیر علمی دهمین همایش ملی انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران از یرگزاری دهمین همایش ملی انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران با حضور صاحب نظران 48 دانشگاه سراسر کشور در اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار