در همایش خبرنگاران استان اصفهان مطرح شد:

تهیه بسته حمایتی برای خبرنگاران اصفهان

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از تشکیل یک شورای 9 نفره راهبردی به منظور تهیه و تدوین یک بسته حمایتی برای خبرنگاران خبر داد.

آخرین اخبار