در همایش روحانیون بخش بن رود شهر ورزنه مطرح شد

معرفی آسیب ها ماهواره به مردم تا معیشت سخت کشاورزان زکات ده دیروز شرق اصفهان

همایش مبلغین بخش بن رود با حضور روحانیون منطقه در حوزه علمیه حضرت فاطمه الزهراء شهر ورزنه با ارائه برنامه ها و نظرات فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.

آخرین اخبار