همایش رضویون هرند از تعریف تا پیشنهاد:

برگی از امام زاده اسحاق هرند تا صحن جامع رضوی/ مسئولان حتما بخوانند

زیباتر از آن بود که بتوان در نگارش قلم آورد ولی هر آنچه از زیبایی را در خود جا داد تا جایی که دانستم امامزاده اسحاق هرند قطعه ای دیگر از بهشت است.

آخرین اخبار