همايش شوراي امر به معروف و نهي از منكر در جرقویه علیا برگزار شد

امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه گفت: معروف بايد احيا شود تا منكر كم كم خوش را جمع كند اين كار را بايد از درون انجام داد و بعد وارد جامعه شد.

آخرین اخبار