دستاورد سي و پنجمين همايش معاونين توانبخشي بهزیستی سراسر كشور

در دومین روز از برگزاری سي و پنجمين همايش معاونين توانبخشي بهزیستی سراسر كشور که با عنوان تبين راهبرد مديريت جهادي در ارائه خدمت توانبخشي دانش محور در استان اصفهان–شهرستان خوانسار، در راستاي اجرايي نمودن راهبرد اساسي مقام معظم رهبري اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي با برپایی دو کارگاه تخصصی برگزار شد.

آخرین اخبار