رئیس شعبه تامین اجتماعی بخش بن رود:

نیاز واقعی مردم بخش آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی است

مهندس قریشی نیاز واقعی مردم بخش را آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی دانست و قول برگزاری جلسه آموزشی و پرسش و پاسخ با مردم کفران را در آینده ای نزدیک به مسئولین کفران داد.

آخرین اخبار