هشدار هواشناسی ورزنه

ورود توده هوای سرد و بارش برف در مناطق غربی استان، دمای حداقل هوا در شهر ورزنه را به 6- الی 7- رساند.

آخرین اخبار