نظر همسر شهید خیزاب در رابطه با حجاب:

باید به باوری ناب و خالص در خصوص حجاب رسید

خانم رنجبر گفت: داشتن حجاب در ابتدا نیاز به این دارد که به باورش برسید نه اینکه دنباله رو باور دیگران باشید زیرا این باور باید ناب و خالص باشد.

آخرین اخبار