تشریح روند پرداخت مرحله دوم هزینه تمتع ۱۴۰۰

زائران خانه خدا جهت پرداخت مرحله دوم هزینه سفر حج تمتع سال ١۴٠٠، باید به چند نکته توجه کنند.

آخرین اخبار