یک استاد جامعه‌شناس مطرح کرد

هزینه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی بسیار کم است

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان گفت: علت اصلی تمایل طرفین رقابت سیاسی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی سهولت دسترسی به این شبکه‌ها است.

آخرین اخبار

تبلیغات